TRUNG TÂM SH TRUNG TAY GA 

CƠ SỞ 1:

SỐ 403 - TRƯỜNG CHINH - PHƯỜNG 14 - QUẬN TÂN BÌNH  - THANH PHO HO CHI MINH
ĐT: 0379829798  DĐ: 0903716404

CƠ SỞ 2:

SỐ 68 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, PHƯỜNG 14, QUẬN TÂN BÌNH, TP.HỒ CHÍ MINH
ĐT: 0379829798  DĐ: 0903716404